Philadelphia chromosome

An abnormality of chromosome 22 in which part of chromosome 9 is transferred to it. Bone marrow cells that contain the Philadelphia chromosome are often found in chronic myelogenous leukemia.